Minu materjalid
Oma töös pean väga oluliseks õpilaste mitmekülgset arendamist. Püüan leida erinevaid meetodeid ja õppevahendeid, et tekitada õpilastes huvi õppimise vastu. Ei taha anda lastele ainult valmis teadmisi, vaid lasen neil ise otsida ja uurida. Kuna algklassilaps on väga õppimishimuline, siis on õpetaja eesmärk seda huvi hoida. Olen püüdnud leida võimalusi õppimisprotsessi õpilastele nii huvitavaks teha, et õpihuvi ei kaoks..
Püüan neid õpetada õppima, anda neile teadmisi sellest, kust ja kuidas oma küsimustele vastuseid leida. See on väga oluline oskus, mis aitab neil õppetööga paremini toime tulla järgmistes kooliastmetes.
Pidevalt kasutan oma töös tehnilisi vahendeid: arvutit, projektorit, puutetahvlit jne. Olen läbinud ka mitmeid arvutialaseid koolitusi ja rakendan õpitut pidevalt.
Klassist ja õpilaste võimetest lähtuvalt teen lisaks tellitud õppematerjalidele ka päris palju töölehti: nii materjali kinnistamiseks kui ka ilmestamiseks.
Pean tähtsaks õuesõppetunde. Õppekavast lähtuvalt olen osalenud lastega erinevates muuseumitundides, teinud tunde pargis, metsas, veekogu ääres, tuletõrjedepoos jne. Eriti vajalikud on need inimese-ja loodusõpetuse õpetamiseks. Olen õpilastega võtnud osa mitmetest õppetööd ilmestavatest projektidest. Igal kevadel osaleme projektis Tere, kevad ja kord aastas teeme tunde loomaaia loodusprojekti raames, oleme käinud Rahvusooperi Estonia poolt korraldatavates projektides. Ka olen õpilasi viinud RMK poolt tehtud loodustundidesse. Eelmisel aastal tegime õpilastega projekti "National symbols in art", mis oli seotud inimeseõpetuse ja kunstiõpetusega. Projekti partneriteks olid meil Rumeenia, Poola ja Inglismaa kooliõpilased.
Püüan õpetamisel lähtuda õpilaste individuaalsest eripärast. Pean vajalikuks teha lisatööd nii õpiraskuste kui ka andekate laste arendamisel. Suurte klasside puhul on see vahel keeruline. Olen püüdnud teha diferentseeritud raskusastmega töölehti, andnud andekamatele ülesandeid, mis nõuavad avatumat mõtlemist.
Olulisel kohal minu töös on ka rühmatööd. See arendab õpilaste koostööoskust, paneb neid asjade üle arutlema, õpetab tegema ühiseid otsuseid. Oma koostööd esitatakse sageli ülejäänud klassile. See annab neile juurde esinemisjulgust ja muudab paremaks nende esinemisoskuse.
Eesti keeles pean väga oluliseks suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamist. Suunan oma õpilasi pidevalt raamatute lugemise juurde. Lisaks klassikalistele lasteraamatutele olen otsinud täiendust uudiskirjanduse hulgast. See arendab nende väljendusoskust. Samuti teen õpilastega päris palju loovat lähenemist nõudvaid omaloomingulisi töid.
Matemaatikas pean lisaks arvutamisoskuse arendamisele väga tähtsaks mõtlemisoskuse ja loogika arendamist õpilastes. Oluline on ka tekstülesannete lahendamise oskus. Minu eesmärk on panna õpilasi analüüsima ülesandeid ja õpetada neid järeldusi tegema. Samuti arendan pidevalt laste arvutialaseid oskusi. Õpetan neid kasutama arvutiprogramme integreerides arvutit erinevate ainete tundidesse. Kuna õpetan matemaatika-muusika klassis, siis eriti palju olen kasutanud arvutit matemaatikas. Matemaatika raames õpetan lastele ka programmerimisaluseid programmiga Drape2,0, MSW Logo ja Scratch. Olen kasutanud õppetööks ajaveebe. See muudab õpilase jaoks õppetöö huvitavamaks. Samas pakub see võimaluse vastastikku töid parandada ja analüüsida. Olen õpetanud õpilasi ajaveebi kaudu internetis turvaliselt ja viisakalt käituma.
Õpilastes huvi tekitamine ja selle huvi hoidmine õppimise vastu, on minu töö üks põhilisi eesmärke. Ka pean tähtsaks õpiharjumuste kujundamist. Algklassides tekkinud harjumused on aluseks hilisematele õpioskustele.
Klassijuhatajana pean tähtsaks järjepidevust oma nõudmistes. Olen võimalikult palju oma lastega koos, suunan neid ja olen valmis neid kuulama. Eriti oluline on õpilaste kasvatamisel see, et klassijuhatajal oleks tihe koostöö lapsevanematega. Olen seda põhimõtet püüdnud kogu aeg järgida. Olen igal õppeaastal viinud läbi arenguvestlusi pea kõigi lapsevanemate ja lastega.
Klassijuhatajana olen teinud oma lastele klassi blogi, mida täidan regulaarselt.Klassi blogi on meie klassi kroonikaks, kus leiavad kajastamist meie käimised ja tegemised. Selle kaudu saavad ka lapsevanemad rohkem oma lapse klassist ja toimunud üritustest teada.
P5262853.JPG